Deponering av forurenset masse og masser med PFAS

Perpetuum drifter sitt eget avfallsdeponi på Stormoen hvor vi også har godkjenning for mottak og deponering av PFAS-forurensede masser. Vårt deponi driftes etter strenge krav fra myndighetene og vi jobber stadig med tiltak og innovasjoner som skal gjøre driften bedre i et miljøperspektiv.

Hva innebærer deponering av forurenset masse?

Et deponi er en stasjon for sluttbehandling av avfall. Etter norsk lov er det forbud mot å deponere materialer som er nedbrytbare. Deponi benyttes derfor for materialer som ikke er nedbrytbare, som ikke kan gjenvinnes på en bærekraftig måte og som av hensyn til miljøet må fjernes fra kretsløpet. Dette er i stor grad forurensede masser, også masser forurenset av stoffer slik som PFAS.
Å deponere avfall innebærer å plassere det i en deponicelle der avfallet stenges inne fra miljøet rundt seg. Våre deponiceller er bygget opp av flere lag med ulike tekniske duker, og det eneste som slipper ut av deponicellen mens den er i drifter sigevannet. Dette gjennomgår en grundig renseprosess der vi i dag opererer med en høyere standard enn det som er lovpålagt.

Nysgjerrig på hvordan deponiet vårt fungerer? Les mer om det i egen sak.

Hvilket avfall kan sendes til vårt deponi?

Vårt deponi er godkjent for mottak av:

  • Ordinært avfall
  • Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall
  • Asbest
  • PFAS-forurensede masser
  • Oljeforurensede masser (komposteres før deponering)
  • Tungmetallforurensede masser

Stabilt, ikke-reaktivt avfall er normalt forurensede jordmasser, men kan også være sedimenter, aske, blåsesand og lignende, med forhøyede innhold av metaller som klassifiseres som farlig avfall.

Godkjent for kjemisk stabilisering av forurensede masser

Perpetuum har også ett av få deponier i Norge godkjent av Miljødirektoratet for behandling av metallforurensede farlig avfallsmasser som ikke er naturlig stabile. Ved kjemisk stabilisering kan vi behandle massene slik at de blir stabile og ikke-reaktive, for deretter å deponere massene.

Hva er PFAS?

PFAS-er er en stor gruppe menneskeskapte stoffer som har blitt brukt i over 50 år i en rekke produkter som matvareemballasje, impregneringsmidler, brannslukningsskum, kosmetikk, maling, lakk, skismurning og lignende. De kan fraktes over lange avstander med luft- og havstrømmer og er lett løselig i vann. Likevel er de svært stabile og de brytes ikke ned. Det er godt dokumentert at PFAS i dag finnes i vann, luft og i levende organismer over hele verden – og at det har en rekke skadelige virkninger på helse og miljø.

PFAS er en samlebetegnelse på tusenvis av stoffer, og PFOS og PFOA er de mest kjente stoffene i gruppen. Dette er strengt regulerte stoffer som kun kan håndteres av godkjente aktører. Perpetuum er en av få aktører i landet som har en slik godkjenning.

Har du avfall som skal til deponi?

Har du avfall som skal til deponi eller er du usikker på hvordan ditt avfall best håndteres? Ta kontakt med oss, så finner vi den beste løsningen for deg og miljøet. Uansett om ditt avfall kan legges på deponi eller ikke har Perpetuum kompetansen og erfaringen som sikrer at vi finner riktig løsning for deg.

Perpetuum – en sikker løsning

Drift av deponier er strengt regulert av avfallsforskriften. Avfallsforskriften ble gjeldende i 2002 og er revidert flere ganger siden. Mye av formålet med forskriften er at deponier skal drive på en kontrollert og forsvarlig måte slik at skade på mennesker, dyr og miljø unngås i størst mulig grad. Både drift, avslutning og etterdrift av deponier reguleres gjennom avfallsforskriften.

Kravene som stilles til deponier omhandler blant annet mottakskontroll, sigevannshåndtering/rensing, miljøovervåking, gassutslipp mv. Vi følger forskriftens regelverk slik at du som kunde kan være trygg på at myndighetenes krav oppfylles.

Beate Stormo
Kontaktskjema