Ombrukskartlegging av bygninger

Ved rehabilitering, sanering eller riving av yrkesbygg og boligblokk der arbeidet omfatter mer enn 100 m2, eller den totale mengden avfall overstiger 10 tonn, er man i tillegg til å få utført en miljøkartlegging også pålagt å gjøre en ombrukskartlegging.

Hva gjøres ved en ombrukskartlegging?

En ombrukskartleggingsrapport gir en vurdering av byggematerialer og komponenter som er egnet for ombruk i et rehabiliterings- eller riveprosjekt. Hensikten med kartleggingen er å øke graden av ombruk i byggeprosjekter. I rapporten fremgår det hva som er egnet til ombruk, men også hvilke byggematerialer og komponenter som ikke under noen omstendigheter kan gjenbrukes. Slik kan du være trygg på at du kun ombruker materialer som er godkjent og egnet for det.

Kravet om ombrukskartlegging stammer fra TEK17s kapittel 9-7. Husk også at alle prosjekter som krever en slik rapport, også er pålagt krav om miljøkartlegging.

Vi tar oss av ditt prosjekt

Perpetuum har sentralgodkjenning og kompetanse for å gjennomføre miljøkartlegginger. Vi har i tillegg lang erfaring med håndtering av farlig avfall og har også personell kurset for å utføre ombrukskartlegging. Slik kan vi hjelpe deg oppfylle flere av kravene tilknyttet ditt prosjekt og sikrer deg en ryddig prosess med god oversikt på det som omhandler avfall og ombrukbare bygningsmaterialer.

Mikal Strand
Kontaktskjema