Miljøkartlegging av bygg

Ved rehabilitering eller riving av bygninger eller installasjoner der arbeidet omfatter mer enn 100 m2, eller den totale mengden avfall overstiger 10 tonn, er man pålagt å få gjennomført en kartlegging av farlig avfall. Perpetuum har sentralgodkjenning for gjennomføring av miljøkartlegging og erklæring av ansvarsrett for prosjektering (PRO).

Hva er en miljøkartlegging av bygg?

Miljøkartlegging innebærer en grundig gjennomgang av en bygning eller installasjon der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap om byggematerialer påviser eventuelle. forekomster av farlig avfall i bygget eller installasjonen. Dette blir så oppsummert i en miljøkartleggingsrapport som også beskriver hvordan de ulike funnene skal håndteres, både under sanering og som avfall etter sanering.

En god miljøsaneringsbeskrivelse sørger for at du oppfyller myndighetenes krav til å håndtere avfallet på en forsvarlig måte og vil også gi økt sorteringsgrad for ditt prosjekt. Dette er med på å sikre både forutsigbarhet og god økonomi i rehabiliterings- og riveprosjekter, samtidig som det er med på å bidra til en grønnere verden.

Som en del av prosjekteringen for riving og miljøsanering skal det, basert på blant annet funn fra kartleggingen av bygget, også fylles ut en avfallsplan. Det er krav om at 70% av byggavfallet skal sorteres i rene fraksjoner. For enkelte typer bygninger skal det også utarbeides en rapport fra ombrukskartlegging i tillegg til rapporten fra kartleggingen.

Hvem må gjennomføre en miljøkartlegging?

Byggtekninsk forskrift (TEK17) stiller krav om at det skal utarbeides avfallsplan og miljøkartleggingsrapport for alle rive- eller rehabiliteringstiltak som enten genererer mer enn 10 tonn avfall eller omfatter arbeid på over 100kvm BRA.

Vi finner den beste løsningen for ditt prosjekt

Vi har spesialutstyr som på sekundet kan indikere innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i både bygningsmaterialer og masser. Perpetuum har i tillegg svært gunstige avtalepriser på labanalyser, noe som også kommer våre kunder til gode. Slik kan vi raskt og sikkert fastslå hvilken håndtering av avfallet som er riktig.

I tillegg til miljøkartlegging tilbyr vi også ombrukskartlegging og kartlegging av asbestforekomster. Sistnevnte inngår i en miljøkartlegging, men det kan være behov for å gjøre undersøkelser for forekomster av asbest selv om det ikke er krav til en full miljøkartlegging. Ta kontakt, så finner vi den beste løsningen for å sikre ansvarlig og riktig kartlegging for ditt prosjekt.

Mikal Strand
Kontaktskjema