Asbestkartlegging av bygninger

Asbest er en gruppe mineraler tilknyttet spesielt stor helserisiko. Selv om risikoen øker med mengden eksponering, er det ingen kjent sikker eksponeringsgrense for asbest. Det betyr at enhver eksponering potensielt kan være svært helseskadelig. Derfor er det også strenge krav til håndtering av asbest. Det anbefales at det i alle bygg fra før 1985 gjennomføres en asbestkartlegging, da selv små vedlikeholdsjobber kan medføre spredning av asbest.

Hvorfor gjennomføre asbestkartlegging?

Eksponering for asbest er forbundet med stor risiko for helseplager som lungekreft og asbestose, og selv små mengder asbest kan være svært skadelig. Kravene til håndtering av asbest er derfor strengt regulert gjennom forskrifter. Korrekt kartlegging og riktig håndtering av asbest er avgjørende for å sikre miljøet både for de som bor eller jobber i eldre bygninger samt håndverkere og annet personell som utfører arbeid i bygg der det potensielt kan være asbestholdige byggematerialer. Dersom du eier et bygg som leies ut til virksomhet, må du ha gjennomført en slik kartlegging og opplyse leietakere om eventuelle risikoer, ifølge Arbeidstilsynet.

Viktig med riktig håndtering av asbest

Både bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale er i utgangspunktet forbudt. Alle virksomheter som skal gjøre en jobb som innebærer kontakt med asbestholdig materiale, skal derfor ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.
Ved renovering, ombygging eller riving av bygninger vil byggeier i de fleste tilfeller også ha rollen som byggherre. Den som er ansvarlig for byggeprosjektet vil ha det overordnede ansvaret for planlegging med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og er derfor også ansvarlig for å sikre arbeidstakere og omgivelsene mot eksponering av asbest.

Mistenker du asbest i bygg? Det lønner seg å ta mistanken på alvor

En asbestkartlegging kan hindre spredning av helsefarlig asbeststøv og dermed også helsefarlig eksponering samt redusere senere kostnader. Har man først fått spredning av asbestfibre i et bygg vil de berørte arealene måtte stenges av og spesialistfirma må da inn for å sanere og rengjøre for å igjen få et asbestfritt miljø. Dette er både tidkrevende og potensielt svært kostbart.

Perpetuum avdekker og håndterer asbest i ditt prosjekt

Vi har god kompetanse på å avdekke asbestholdige materialer som ofte kan være skjult i bygningskonstruksjonen og gjerne opptrer i en form folk flest ikke har kjennskap til.

Vi bistår også med å formidle saneringsoppdrag av asbest på vegne av kunde, og kan utføre uavhengig tredjepartskontroll av slik sanering i form av luftmålinger. Perpetuum har godkjent mottak for asbestholdig avfall.

Asbest fremdeles en trussel

Selv om det er førti år siden forbudet mot asbest ble innført, blir fortsatt mange som arbeider innen bygg og anlegg eksponert for kreftfremkallende asbeststøv. Dette er en viktig arbeidsmiljøfaktor som fortsatt berører mange mennesker – både arbeidere, men også private.

Se filmen Bitte små biter – om asbest i norske bygg og lær mer om hvordan du kan sikre deg mot å bli eksponert for asbest og hvilke tiltak som bør gjøres. Perpetuum kan bidra med mer informasjon og gode råd.

Mikal Strand
Kontaktskjema