Kartlegging og opprydding av forurenset grunn

Det stilles strenge myndighetskrav til håndtering av forurensede masser, både til å få utarbeidet tiltaksplaner, selve opprydningen og til deponering av massene. I Perpetuum har vi lang erfaring med dette og kan bistå din bedrift med å finne de beste løsningene for områder med forurenset grunn. Kontakt oss så hjelper vi deg med ditt prosjekt.

Forurenset grunn – dette må du tenke på før du graver

Forurensede masser kan være svært skadelige for helse og miljø og må derfor håndteres på riktig måte. Graving og arbeid i grunn som er forurenset kan forårsake spredning av forurensningen og innebærer stor økonomisk risiko for den som er ansvarlig for arbeidene. Både ved kjent forurensning og ved mistanke om forurenset grunn er man pålagt å utarbeide en tiltaksplan før gravearbeider kan starte. Tiltaksplanen skal så godkjennes av kommunen før oppstart.

Mistenker du forurenset grunn? Les vår artikkel om hva du bør gjøre.

Miljødirektoratets grunnforurensingsdatabase kan gi nyttig informasjon om både tidligere registrert forurensning og om hvor det er mistanke om forurensning.

Grunnundersøkelser, kartlegging, tiltaksplan og oppfølging

Perpetuum kan bistå med gjennomføring av miljøtekniske grunnundersøkelser av forurenset grunn eller ved mistanke om forurenset grunn. En slik kartlegging innebærer prøvetaking ihht. til veileder for forurenset grunn, labanalyse av prøver og vurdering av tiltak. Videre kan vi få utarbeidet en lovpålagt tiltaksplan og følge opp arbeidene med fjerning av forurensede masser på en trygg og sikker måte for omgivelsene.

Vi bistår også med å gjennomføre sluttkontroll for å se om området kan erklæres for rent samt levere sluttrapport etter at vi har tatt hånd om massene på vårt deponi. Du vil da kunne være sikker på at arbeidet skjer i henhold til gjeldende krav i forurensningsforskriften.

Krav til levering av forurensede masser

Om massene er forurenset og oppfyller kravene til deponering kan Perpetuum ta hånd om de. Vi har eget godkjent deponi for mottak av forurensede masser (også masser med innhold av PFAS).
Ved levering av forurensede masser med så høye konsentrasjoner av helse- og miljøskadelige stoffer at de klassifiseres som farlig avfall, må massene ha bestått utlekkingstest samt ha et organisk innhold mindre enn 5% før vi kan ta i mot de.

Du kan lese mer om kriteriene for deponering av forurensede masser på Miljødirektoratets hjemmesider.

Forurensede masser som ikke kan leveres til deponi? La oss finne løsningen for deg

Er massene av en slik karakter at de ikke oppfyller kravene til deponering bistår vi med å finne alternative løsninger. Perpetuum har et stort nettverk av samarbeidspartnere og bred erfaring med ulike løsninger. Uansett scenario er vi en kompetent og ansvarlig partner som strekker oss langt for å finne den beste løsningen for alle typer forurensede masser.

Kontakt oss

Har du spørsmål til kartlegging av forurenset grunn eller har behov for å levere forurensede masser til deponi? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Beate Stormo
Kontaktskjema