Deponering, kartlegging og opprydding av forurenset masse

Myndighetene stiller i dag enda større krav enn tidligere til håndtering av forurensede masser. Hvordan kan din bedrift løse dette på best mulig måte? Vi tar imot, behandler og deponerer mengder av forurensede masser og farlig avfall. Kontakt oss, så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Forurensede masser og deponiavfall

Forurensede masser kan være svært skadelige for miljøet, og må derfor håndteres på riktig måte. Våre medarbeidere hjelper deg gjerne med å vurdere om det er grunnforurensing på et område.
Mistenker du forurenset grunn? Les vår artikkel om hva du bør gjøre.

Vi kan utføre miljøtekniske grunnundersøkelser, ta prøver og analyser av forurenset grunn og sigevann, utarbeide tiltaksplan og følge opp anleggsarbeidet i henhold til gjeldende regelverk innenfor forurenset grunn og massehåndtering. Dersom massene er forurenset, kan de leveres til oss og behandles ved vårt deponi.

Hva er deponi?

Å deponere avfall betyr å plassere det på et godkjent område for forsvarlig håndtering. Et slikt område kalles et deponi. De fleste typer avfall er ikke tillatt å deponere fordi avfall som deponeres kan forårsake utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer i flere tiår framover. Derfor er det viktig at avfall deponeres på en kontrollert og forsvarlig måte. Vi har godkjente avfallsdeponier for:

  • Farlig avfall
  • PFAS/PFOS

Avfallsforskriften regulerer deponidrift

Drift av deponier er strengt regulert av avfallsforskriften. Avfallsforskriften ble tatt inn i norsk regelverk i 2002, og formålet er at deponier skal drive på en kontrollert og forsvarlig måte slik at skade på mennesker, miljø og dyr unngås i størst mulig grad. Både drift, avslutning og etterdrift av deponier reguleres gjennom avfallsforskriften.

Kravene som stilles til deponier omhandler blant andre oppsamling av metangass, sigevannshåndtering, samt overvåking av utslipp ved deponier. Vi følger forskriftens regelverk slik at du som kunde kan være trygg på at myndighetenes krav oppfylles.

Levering av forurensede masser

Vi har deponi med inndelte områder for farlig avfall og forurensede gravemasser. De typene farlig avfall som ikke kan gjenvinnes, og avfall med høy konsentrasjon av miljøgifter som ikke kan behandles på annen måte legges på deponi. Lettere forurensede masser som jord-, stein- og grusmasser skal også plasseres på deponi. Dette fordi massene inneholder ulike helse og miljøfarlige stoffer som kan føre til forurensning av omgivelsene.

Myndighetene ser på det som positivt at farlig avfall og forurensede gravemasser leveres på godkjente avfallsdeponier. På den måten kan man ha bedre kontroll på utlekking av farlige stoffer og redusere påvirkningen det kan ha på miljøet.

Avfall som ikke kan brukes på nytt

Felles for alt avfall som legges på deponi er at det er avfall som ikke kan brukes på nytt. Det kan verken materialgjenvinnes eller energigjenvinnes. Siden dette er masser som ikke er nedbrytbare er det særskilt viktig at de blir tatt hånd om på riktig måte. Perpetuum har kompetansen til å ta hånd om disse massene på en forsvarlig måte. Vår drift sørger for at miljøet ivaretas og at avfallet ikke er til skade for mennesker og dyr.

Kontakt oss

Har du spørsmål om hvordan vi drifter våre deponier, kartlegging av forurenset grunn eller lurer du på om ditt avfall bør plasseres på deponi? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 
Beate Stormo
Kontaktskjema

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her