Har du mistanke om forurenset grunn? Dette må du gjøre

Gravearbeid kan forårsake spredning av miljøgifter. Perpetuum bistår med prøvetaking og håndtering av forurensede masser. 

Før spaden settes i jorda må du vurdere om det er mistanke om forurensning i området der arbeidet skal utføres. Graving i forurenset grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene, derfor stilles det krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres. 

Har du mistanker om at grunnen kan være forurenset, må du sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser før gravearbeidet settes i gang. 

Hvordan oppstår mistanken om forurenset grunn? 

Tidligere bruk av eiendommen kan gi en pekepinn på om det kan være forurensning i grunnen. Are Lorentsen, administrerende direktør i Perpetuum, viser til noen eksempler: 

– Mange plasser der det bygges i dag, har det vært noe før. Har det for eksempel vært industri, avfallshåndtering, bensinstasjon, tankanlegg, bilverksted, fyllmasser, gartneri eller tidligere brann på tomten, kan det være fare for forurensede masser. 

– I sentrumsområder bør alltid prøvetaking vurderes, mens om man graver i jomfruelig jord vil det normalt ikke være nødvendig, sier Lorentsen. 

Sjekk også databasen Grunnforurensning, som viser hvor det er påvist forurensning i grunnen. 

Hvordan undersøker du om grunnen er forurenset? 

Perpetuum har faglig kompetanse på grunnforurensning og tilbyr prøvetaking. 

– Vi tar prøver som sendes til analyser der de undersøkes i henhold til veiledere for prøvetaking. På bakgrunn av analysen kan vi gi et tilbud på håndtering av eventuelle forurensede masser, sier Lorentsen. 

Are Lorentsen, administrerende direktør i Perpetuum
– Vi finner en løsning uansett hva slags forurensning som påvises i massene der du skal grave, sier Are Lorentsen, direktør i Perpetuum.

Hva gjør du dersom det påvises forurensning? 

Hvis grunnundersøkelsene påviser forurensning skal det utarbeides en tiltaksplan for hvordan grunnforurensning på eiendommen skal håndteres. Planen skal godkjennes av kommunen før gravearbeidet kan starte. 

De forurensede massene skal leveres til godkjent mottak dersom de ikke kan gjenbrukes i tiltaksområdet. 

– Forurensning i jorden finnes som regel oppløst som et kjemisk stoff eller forbindelse. Prosessen for å hente det ut kan være både komplisert og ha høye kostnader, og det lar seg ikke alltid gjøre, sier Lorentsen. 

Avhengig av type og mengde forurensning i jorda vil det være forskjellige løsninger. Perpetum tar imot, behandler og deponerer en rekke ulike forurensede masser

– Noen ganger kan massene ligge igjen, andre ganger kan de legges i et vanlig deponi eller i spesialdesignede deponiceller. Andre ganger kan massene være forurenset av farlig avfall i en slik grad at vi må finne andre løsninger i spesialanlegg i utlandet. Uansett hva slags forurensning vi snakker om, så finner vi en løsning for kunden, sier Lorentsen. 

Innovative løsninger

Are Lorensen forteller at det i noen tilfeller er mulig å binde farlig avfall sånn at det kan legges på deponi.

– Et eksempel er masser fra gamle skytebaner, som inneholder blant annet bly og kobber. Her tilsetter vi et slaggprodukt fra metallurgi-industrien som kan binde stoffene slik at det farlige avfallet ikke lekker ut. Da kan man kjøre utlekkingstest på lab som viser at det farlige avfallet er bundet fast i massen, og dermed kan massene legges på ordinært deponi, forklarer Lorensen. 

Dette er en løsning som ble utviklet i et stort prosjekt for Forsvarsbygg, sammen med Lindum, som også ble brukt for å stabilisere PFAS-forurensede masser. 

Siste Nyheter: