Tømming, rengjøring og kontroll av oljeutskillere

Oljeutskillere skal samle opp oljebaserte stoffer og bensin. Tømming av oljeutskillere kan kun gjøres av entreprenører med godkjent utstyr og nødvendig tillatelse fra myndighetene. Perpetuum er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 for kvalitets- og miljøstyring, og er derfor et trygt valg når du skal tømme din oljeutskiller.

Hva er en oljeutskiller?

Oljeutskillere installeres for å behandle vann som er forurenset med uønskede partikler som olje, og bensin. Utskilleren skal samle opp disse partiklene og forhindre utslipp i renseanlegg, sjøer, vassdrag og jordsmonn. Virksomheter som har dette installert, har også ansvar for at disse tømmes og at slammet leveres til godkjent mottak.

Hvor ofte bør utskilleren tømmes?

Som en veiledning skal oljeutskillere tømmes før oljevolumet i oppsamleren utgjør mer enn 15% av kapasiteten, og den må uansett tømmes minst en gang i året i henhold til forskriftene. Det er krav om at utskilleren skal være funksjonell til enhver tid, og dette fordrer også at den ikke blir stående fullt oppsamlet.

Krav for kontroll og tømming av oljeutskillere

Eier av anlegg med oljeutskiller står ansvarlig for å oppfylle forskriftene gitt av leverandør og Miljødirektoratet. Hver enkelt kommune står ansvarlig som forurensningsmyndighet, og kan ha ulike krav. Det er derfor viktig at du undersøker reglene som gjelder i din kommune.
Eieren av anlegget er pålagt følgende:

  1. Registrere utskilleren hos kommune eller fylkesmann
  2. Minst en gang i året bør oljeutskillerens tilstand dokumenteres. Eier av anlegg må derfor ha en drifts- og vedlikeholdsavtale med en sertifisert aktør som rapporterer til kommune eller fylkesmann.
  3. Ha avtale om prøvetaking av oljeutslipp som rapporteres til kommune eller fylkesmann.

Perpetuum tar seg av rapportering til kommunen etter utført tømming og kontroll, slik at din virksomhet kan opprettholde daglig drift. Prøvetaking av avløpsvannet er viktig for å kunne dokumentere overfor myndighetene at bedriften ikke forurenser utover gitte krav. Det anbefales derfor at det tas jevnlige analyser. Perpetuum gjør analyser ved tømming og kan også tilby prøvetaking utenfor tømmetidspunkt.

Hvem er pålagt å ha oljeutskiller?

Alle virksomheter som har utslipp av oljeholdig avløpsvann er lovpålagt å ha oljeutskiller installert. Dette innbefatter blant annet følgende anlegg:

  • Bussterminaler
  • Bensinstasjoner
  • Vaskehaller
  • Verksteder
  • Servicehaller
  • Garasjeanlegg

Hva skjer med innholdet etter tømming?

Både oljen som skilles ut og avfall fra tilhørende sandfang går under kategorien farlig avfall, og krever derfor ADR-godkjent transport. Perpetuum tar derfor med seg både innholdet i oljeutskilleren til et av sine godkjente mottak for farlig avfall.
Har du behov for tømming eller kontroll? Ring oss på 4000 2929 eller fyll ut kontaktskjema til høyre, så finner vi en løsning som passer din virksomhet!

Rune Pedersen
Kontaktskjema