Nye krav til ombrukskartlegging ved renovering og riving av yrkesbygg

Nye krav til ombrukskartlegging 

Kravene for ombrukskartlegging ble først introdusert 1. juli 2022, men blir fra 1. juli 2023 et  ufravikelige krav. Det innebærer at alle yrkesbygg og boligblokker som gjør rehabiliterings- eller saneringsarbeid på 100m2 eller 10 tonn avfall er pålagt å gjøre en kartlegging av ombrukspotensialet for materialene som vil utgjøre prosjektets avfall.

Kriteriene for når en ombrukskartlegging skal foretas er ved første øyekast svært lik kriteriene for miljøkartlegging av bygg. Prosjektleder i Perpetuum, Mikal Strand, forklarer at det likevel er noen vesentlige forskjeller.

– Kravene om ombrukskartlegging gjelder, slik de står nå, kun for yrkesbygg og boligblokker. Miljøkartlegging er et krav for alle typer bygg – også private bygg, sier Strand.

Prosjektlederen presiserer at det heller ikke er noen formalkrav til en ombrukskartlegging, og at du ikke trenger å erklære ansvarsrett for rapporten, slik en miljøkartlegging krever. I teorien kan man derfor gjennomføre ombrukskartleggingen selv. Likevel har Strand en advarsel til de som tenker at det vil være den beste løsningen.

– Det skal utarbeides en egen rapport, og den skal oppfylle kravene satt i forskriften, så vi oppfordrer på ingen måte noen uten erfaring med slike typer kartlegginger å ta fatt på jobben, presiserer han.

To rapporter – en leverandør?

Kravene for miljøkartlegging og ombrukskartlegging sørger for at alle prosjekter som krever ombrukskartlegging, også må ha en miljøkartlegging. Om man ønsker seg besparelser i form av tid eller utgifter, har prosjektlederen derfor et annet forslag enn at man tar fatt på jobben selv.

– Om du uansett bestiller en miljøkartlegging, og også har krav om å gjøre en ombrukskartlegging, kan du i mange tilfeller bestille begge rapportene fra samme leverandør. Det er noe vi selv tilbyr, og det kan fort spare deg tid og penger, sier Strand.

Fremgangsmåten ved de to kartleggingene er i utgangspunktet ganske lik. Like viktig som å kartlegge hva som kan ombrukes i en ombrukskartlegging, er det å kartlegge om det finnes avfall som er ulovlig å ombruke. Trykkimpregnert trevirke produsert før 1. oktober 2002, vinyl, isolerglass, isolasjonsplater og isolerte garasjeporter er eksempler på materialer som kan fremstå som ombrukbare, men som likevel ikke er lov å ombruke. Dette mener Strand gjør ombrukskartleggingen til en naturlig forlengelse av en miljøkartlegging, selv om det er to unike rapporter.

– Mye av avfallet som i ombrukskartleggingen defineres som ikke ombrukbart kan være farlig avfall, og da hører også dette avfallet hjemme i miljøkartleggingen og avfallsplanen til prosjektet. Slik sett henger de to rapportene tett sammen, forteller Strand.

Kunden og miljøet kommer først

Samtidig som Perpetuum tilbyr miljøkartlegginger og ombrukskartlegginger, har konsernet sin hovedvirksomhet knyttet til industritjenester, avfallshåndtering og deponering. Strand er tydelig på at de på tross av dette bestandig har fokuset rettet mot hva som er best for kunden og miljøet. Han drar frem et eksempel fra tiden før ordningen med ombrukskartleggingen var et krav, der Perpetuum veiledet en kunde om hvordan de kunne gjenbruke større deler av avfallet ved et ombyggingsprosjekt.

– Vi gjennomførte en miljøkartlegging og lagde en avfallsplan for Front Forvaltning, og som en naturlig del av prosessen tydeliggjorde vi også for kunden hvilket avfall som var egnet til ombruk. Det endte opp med at store deler av avfallet fra prosjektet ble gitt videre til andre prosjekter og privatpersoner, i stedet for at det endte opp som avfall, forteller prosjektlederen.

Det skal derfor ikke være noen tvil om veiledningen deres er til kundens beste.

– Vi  har en tydelig visjon om å bidra til en verden uten forurensning. Vi lever vel så mye av kundens tillit som av avfall, sier han.

Se oversikten over produkter som ikke skal ombrukes nederst i saken.

Mikal demonstrerer isolasjon godkjent for ombruk Godt egnet: Veggisolasjon av denne typen er et godt eksempel på materialer som ved en ombrukskartlegging vil trekkes frem som godt gjenbrukbare.

Krav om økt sorteringsgrad

Alle prosjekter som krever avfallsplaner, miljøkartlegginger eller ombrukskartlegginger har også hatt et krav om en sorteringsgrad på 60%. Fra 1. juli 2023 økes denne til 70%. De fleste rehabliterings- og riveprosjektene i Norge har sorteringsgrader tilsvarende eller bedre enn dette allerede i dag. Dette kravet blir mer som en formalitet, sammenlignet med ombrukskartleggingen.

– Vi opplever at bransjen har gode rutiner på dette, og har tydelige mål om å være gode på dette. Kravet om ombrukskartlegging er nok det som vil merkes, sier prosjektlederen.

Og selv om det er et krav om å kartlegge potensialet for ombruk, er det ingen krav til at alt faktisk ombrukes. Kravene til nybygg er heller ikke firet på i forskriftene, så et eventuelt ombruk stiller de samme kravene til dokumentasjon.

– Ordningen er enda fersk, og det blir nå en jobb med å tilpasse seg de nye ordningene og finne en fornuftig form på det. Det er uansett et skritt i riktig retning mot en verden uten forurensning, og vi er klare til å hjelpe våre kunder med de nye kravene, avslutter Strand.

Produkter som ikke er godkjent for ombruk:

  • PCB
  • Trykkimpregnert trevirke produsert før 1. oktober 2002
  • Kvikksølv
  • Bromerte flammehemmere
  • Kreosot
  • Kortkjedete klorparafiner
  • KFK/HFK-gass
  • Asbest

Kilde: Norsk Miljøkompetanse

Har du behov for miljø- eller ombrukskartlegginger?

Ta kontakt med oss!

Mikal Strand, prosjektleder i Perpetuum Miljø:
mikal.strand@perpetuum.no
911 26 422

Siste Nyheter:

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her