Perpetuum – både til lands og til vanns

I løpet av det siste året har flere store ulykker som omhandler dieselsøl forekommet i landsdelen. Dieselsøl i havet har en kraftig negativ påvirkning på vannlevende organismer. Det samme gjelder dieselsøl på land hvor masser som blir gjennomtrukket av diesel må graves opp, og byttes ut for ikke å ødelegge jordsmonn eller sige ut i havet. 

Det spiller for Perpetuum ingen rolle om ulykkene forekommer til lands eller til vanns, vi har kompetansen og utstyret for å kunne rydde opp der det trengs. Ved hjelp av en døgnåpen beredskapstelefon og rask responstid kan Perpetuum være på ulykkesstedene innen kort tid. I ulykkene beskrevet under var vi på plass bare et par timer etter at tilfellet var innmeldt. 

Tankbilulykke i Målselv fikk fatale konsekvenser

En av forurensningsulykkene som har funnet sted i år var en kollisjon mellom en tankbil og en lastebil på Takvatn i Målselv. Ulykken resulterte i et tragisk dødsfall og enorme diesellekkasjer på omkring 18 000 liter. Perpetuum ble kalt inn som ekspertise for å minimere skade på naturområdene. 

Takvatnet er både en drikkevannskilde og et fiskevann, noe som gjorde rask opprydning svært viktig for å sikre både dyreliv og vannkvalitet. Ved å jobbe mer eller mindre dag og natt i noen uker fikk Perpetuum kontroll på utslippene. Kommunen uttalte at Perpetuum samlet opp betydelige mer av dieselsølet enn hva som først var antatt. 

Innovative opprydningsløsninger 

En rekke tiltak ble iverksatt for å suge opp så mye utslipp som mulig, samt sikre at spredningen ble minimal. Sugebiler utgjorde hovedkilden til opprydning. Disse er ADR-godkjent og kan trygt frakte store mengder dieselsøl fra ulykkessted til våre mottak for videre håndtering. I tillegg til sugebiler ble skimmere brukt for å samle opp oljefilm som lå på vannflata av Takvatnet. Lenser ble også plassert under isen ved hjelp av fjernstyrte miniubåter. Denne innovative måten å plassere lenser på gjorde at smelting av is ikke resulterte i spredning av dieselsølet. Et utslipp av denne kaliber tilsier at diesel har gått gjennom store mengder masser i området. 

IMG 5590

Disse massene som nå er gjennomtrukket av diesel vil ikke renses av naturen.  De må håndteres som forurensede masser og bør skiftes ut og fraktes til mottak som kan behandle massene. Utskifting av masser er en stor jobb, men helt nødvendig for å kunne gjenopprette skadene som naturen i området har blitt utsatt for. 

Dieselutslipp fra fôrflåte i Dypingen

Nordlaks oppdaget i juli at en av sine fôrflåter mellom Grytøya og Bjarkøya i Troms hadde en lekkasje på om lag 5000 liter diesel.  Dette utgjorde dieselsøl på omtrent en kilometer av kystlinjen samt i sjøområdet rundt flåten. Perpetuum ble leid inn som rådgiver for å lage handlingsplan og for å dokumentere oppryddingen av utslippet. 

Ingen tilgang fra land – ingen problem 

Det er ingen veiforbindelse til ulykkesstedet, noe som gjorde at sugebiler og annet utstyr måtte fraktes via sjøveien. Absorbenter ble lagt både langs kystlinjen samt som avgrensende lenser rundt utslippsområdet for å hindre spredning, samt suge opp olje. Når absorbentene var fulle av olje ble de samlet inn, og håndtert på et av våre mottak som spesialavfall. Over 13 000 liter dieselholdig vann ble sugd opp med sugebil før dieselsølet var så tynt at kun absorsbsjonslenser var nødvendig. 

IMG 5593

Avtale med Kystverket for Nord-Norge og Svalbard

I forbindelse med aksjoner for akutt forurensning er det stort behov for avfallshåndteringstjenester. Perpetuum har avtale med Kystverket for området Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard. I en eventuell aksjon vil Perpetuum samarbeide tett med Kystverket, IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning), ansvarlig forurenser og andre berørte aktører i en aksjon. Primæroppgavene vil være henting, transport og behandling av avfall samt vask av fartøy og forurenset materiell.

En aktør å stole på!

Ikke bare er Perpetuum raske når ulykken har skjedd, men også en totalleverandør som kan fullføre hele jobben fra A til Å, helt fra tiltaksplan til gjennomføring. Ikke minst besitter vi personell med ekspertise helt opp til doktorgradsnivå i vannrensing og masternivå i geofysikk. Denne kunnskapen i kombinasjon med årevis av erfaring gjør oss til et naturlig førstevalg når ulykken først har skjedd.  

IMG 5592

Har du behov for rådgivning eller opprydding etter forurensende utslipp på land eller i vann?

Ta kontakt med vår prosjekt- og kvalitetsleder i Perpetuum, Mikal Strand. Han har lang erfaring og bred kunnskap innen skademinimering og opprydding etter forurensningsulykker.  

Kontaktskjema
Siste Nyheter: