Utvidelse av deponiet i Balsfjord

Rammene for bruk av deponi har i løpet av de siste 30 årene endret seg kraftig, der strengere reguleringer, krav til oppfølging og rapportering har blitt vektlagt. Perpetuum har ligget langt fremme i denne utviklingen. Tett bunn i deponiet, samt regulering av deponering av matavfall og nedbrytbart avfall, har resultert i betydelig redusert miljøbelastning fra deponiet på Stormoen i Balsfjord.

Forholdende ligger til rette

Det er et stort ansvar å drive et deponi, både faglig og økonomisk. Perpetuum tar dette ansvaret på alvor, også når det kommer til utvidelse av deponiet på Stormoen. Stormoen er et gunstig område for avfallsdeponi fordi grusuttaket frigjør areal og volum til deponering, samtidig som løse grusmasser gir god drenering og filtreringseffekt på sigevannet. Området for utvidelsen er også regulert til dette formålet. Arealbruk og oppfyllingshøyde er i samsvarer med Plan- og bygningslovens bestemmelser og reguleringsplanen for området.

Med utgangspunkt i dette vedtok Statsforvaltningen i Troms og Finnmark i januar 2021 å tillate utvidelsen av deponiet på Stormoen. Her kan det deponeres 250.000 kubikkmeter ordinært avfall i første trinn av utvidelsen. I tillegg har Perpetuum søkt om å få deponere avfall fra nedlagte deponier, som har noe høyere organisk innhold enn vår utslippstillatelse gir anledning til, men der det organiske innholdet består av tungt nedbrytbare forbindelser som ikke gir metangassproduksjon. Farlig avfall og gjenvinnbart avfall fra nedlagte deponier vil ikke bli lagt på vårt deponi.

Sikker drift for miljøet og lokalbefolkningen

Spørsmål om luft- og luktforurensing, vannledning og forurensing av grunnvann har kommet opp som en naturlig del av utvidelsesprosessen. Det er i vår felles interesse at utvidelsen av deponiet ikke øker belastning på naturen og nærmiljøet. Perpetuum sikrer derfor trygg drift av deponiet med alle forskrifter og reguleringer ivaretatt. Nedenfor vil tema som har blitt løftet frem i debatt bli gjort rede for.

Ingen skadelig lukt- og luftforurensing fra deponiet

Anlegget vårt på Stormoen omfatter avfallsmottak med avfallsdeponi, pressing av papp og plast til gjenvinning, behandlingsanlegg for sigevann, og anlegg for kompostering/langtidslagring av kloakkslam. I tillegg destruerer vi ukurante varer fra Mack Ølbryggeri AS, og gjenvinner emballasjen. Alle disse aktivitetene er godkjent av Statsforvaltningen i Troms og Finnmark fylkeskommune og i henhold til forurensingsloven, men enkelte prosesser kan likevel generere noe lukt. Deponiet i seg selv utgjør bare en liten andel av luktproduksjonen. Etter en lovendring i 2009 deponeres det mindre nedbrytbart avfall enn tidligere. Dette er den formen for avfall som i størst grad inneholder svovelforbindelser, som kan gi luktutvikling. Lukt fra selve deponiet har derfor blitt et stadig mindre problem, og vi har ikke mottatt klager på lukt siden 2010. Det utvikles fortsatt en del av den luktfrie deponigassen metan i deponiet. Metan blir samlet opp og brent, noe som gir energi som varmer opp våre bygg på området.

Kompostering av septikslam, som ikke har med selve deponeringen å gjøre, kan derimot skape lukt i den delen av prosessen der septikslammet flyttes. Vi har forståelse for at dette kan virke sjenerende for de som bor tett på Stormoen, og prøver derfor å optimalisere komposteringen for å minimere lukt. I det videre arbeidet vil vi derfor ha økt fokus på vindretningen ved flytting av kompost, samt varsle de berørte når komposten flyttes. Det er også i planene å øke arealet der slamrankene ligger, slik at antall flyttinger reduseres. Vi vil prioritere dialogen med innbyggere som opplever lukt, slik at vi kan følge opp og loggføre luktproblematikken. Etter anmodning fra formannskapsmøtet avholdt den 14.01.21, har vi satt opp rutiner for varsling av beboerne i området ved operasjoner som gir lukt fra anlegget. Vi ønsker også å bli kontaktet hvis det i perioder er forverring av lukt.

Opplever du forverring av lukt? Vennligst gi beskjed på mail til plassjef Robin Gout, robin.gout@perpetuum.no

Ingen risiko for vannledninger

Det har vært stort fokus på å sikre at hensynet til vannledningen, som ligger i nærheten av deponiet, blir ivaretatt. Vi kan derfor forsikre om at vannledningen ligger geoteknisk trygt, og ikke vil bli berørt av aktiviteten på deponiet. Ledningene er sveisede PE-ledninger som ligger i helt rene, godt drenerende, ikke-forurensede masser med god avstand til grunnvannet. Moderne deponier, som det vi har på Stormoen, har helt tette sidekanter som er sveiset og membranbelagt. Det er derfor svært liten risiko for lekkasje, og en lekkasje ville uansett ikke kunne nå vannledningen, slik den er plassert i forhold til deponiet.

Grundig kontrollering av sigevann og grunnvann

Sigevann som oppstår, samles i bunnen av deponiet og føres videre til et renseanlegg. Konsentrasjonene av en rekke stoffer i det rensede sigevannet dokumenteres og overvåkes, for å kontrollere at de samsvarer med kravene som er satt. I vårt overvåkingsprogram kontrollerer vi grunnvannet og evt. konsentrasjon av sigevann i flere områder i nærheten av anlegget. På den måten sikrer vi at verdiene også her holder godkjente krav.

Deponiet er kun godkjent for ordinært avfall og for farlig avfall som er stabilt (brytes ikke ned av seg selv), er ikke-reaktivt og som har tilfredsstillende utlekkingsverdier. Det er ikke et farlig avfalls-deponi. Med disse prinsippene lagt til grunn, kombinert med intern og ekstern kontroll og overvåkning, forsikrer vi at driften av deponiet vil foregå på en forsvarlig og trygg måte.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om utvidelsen av deponiet på Stormoen anbefaler vi deg å se følgende informative opptaket fra et formannskapsmøte som ble avholdt 14.01.21 i Balsfjord. https://balsfjord.kommunetv.no/archive/5

Siste Nyheter: