Perpetuum

Målet er en bærekraftig fremtid

Fra latin betyr Perpetuum mobile Evig bevegelse. Med dette begrepet som inspirasjon ønsker vi å håndtere avfall i et evig kretsløp. 

circle cropped 11

Miljøtiltak hos Perpetuum

Hele Perpetuum-konsernet har derfor et gjennomgående fokus på miljø, hvor gjenvinning av både materialer og energi prioriteres. Dette synliggjøres blant annet i vår moderne bilpark med motorer som oppfyller Euro 6- kravene og kjøres av ansatte med kurs i økonomisk kjøring for å minske drivstofforbruket. Miljøfokusering fremkommer også i hvordan vi kurser våre kunder i kildesortering og håndtering av farlig avfall. Tiltak som å bytte ut dieseldrevet avfallskvern med elektrisk drevet kvern og utskifting av energikrevende belysning med LED-lys i flere av våre store bygg, er andre eksempler på tiltak i retning av en bærekraftig fremtid.

Sirkulær økonomi

Ønsket om å ikke sløse bort energi og naturressurser oppsummerer begrepet sirkulær økonomi. I en verden der naturressurser er under press vies viktigheten av å benytte ressurser som allerede er i omløp stadig mer oppmerksomhet. Perpetuum har en spesiell rolle i forhold til andre bransjer, som gjør at forholdet til begrepet sirkulærøkonomi føles nærmere i vår hverdag. Våre forretningsområder handler om det operative som skal til for at alle skal kunne bidra i arbeidet mot en sirkulær økonomi. Først når ressursene gjenvinnes og gjenbrukes på en effektiv måte går minst mulig ressurser tapt, og målet om et kretsløp i evig bevegelse blir nærmere.

Avfallshierarki

Det er en prioritet for Perpetuum å følge prinsippene som fremkommer av EUs avfallshierarki. Ettersom vi som aktør ikke kan forhindre at avfallet oppstår i første omgang er det heller vår oppgave å styre det avfallet som allerede er i omløp i prioritert rekkefølge.

Avfallet skal gjenbrukes, materialgjenvinnes og energiutnyttes etter beste evne, før avfallet sluttbehandles. Sluttbehandling omfatter ikke bare brenning, men også deponering. Gjennom mangeårig deponidrift har Perpetuum kommet langt i utviklingen med å sluttbehandle avfall på en forsvarlig og trygg måte.

Skjermbilde 2020 09 10 kl. 13.51.49

Kompetansebasert håndtering av avfall

Perpetuum-konsernet har tre underselskap med helt egne kompetanseområder for hvordan å håndtere avfallet på en så ressurs- og energieffektiv måte som mulig.

Perpetuum Mobile tilbyr sorteringsløsninger til entreprenører, slik at de kan oppnå sine mål om sorteringsgrad på byggeplassen. Entreprenørene må sette høye mål for å oppnå krav fra kunder og myndigheter om stadig bedre gjenvinning. Vi tilbyr digitale løsninger for oppfølging og rapportering, slik at resultatene kan måles og prosessene forbedres.

Perpetuum Miljø tilbyr tjenester som sørger for at farlig avfall kommer ut av sirkulasjon og ikke forurenser naturen. Selskapet er alltid i beredskap for å hindre utlekking ved skipsuhell eller ved uventede hendelser i industrien eller på landeveien. Noen ganger går det galt, der olje eller kjemikalier renner ut i jord eller vann. Da er vi raskt på plass med riktig utstyr for å hindre at forurensningen sprer seg, og for å samle opp det som har lekket ut.

Perpetuum Circuli har eget deponi som tar hånd om avfall som ikke kan gjenvinnes eller brukes om igjen. I en sirkulær økonomi, der målet er å bruke ressursene om igjen, eller der avfallet blir råvare til ny produksjon, vil det alltid være en strøm ut av denne sirkelen. Noe vil gå tapt på veien. For det som må ut av kjeden, kan deponering være den riktige løsningen. Det vil også i lang fremtid være behov for å ta vare på forurensede masser som må flyttes for å gi plass til nye boliger eller industri, eller fordi det lekker ut forurensning ukontrollert der massene ligger i dag. Det er positivt at forurensede masser deponeres slik at de kan kontrolleres med hensyn til lekkasje av helse- og miljøfarlige stoffer. Perpetuum deponerer kun avfall som ikke lenger kan gjenvinnes eller som er skadelig for naturen.

Kontakt Perpetuum for en miljøfokusert avfallshåndtering

Vi i Perpetuum vil strekke oss langt for å tilpasse vår tjeneste til ditt ønske og behov. For tilbud om tjenester som gjelder avfallshåndtering- ring oss på 4000 2929 eller fyll inn skjema og vi tar kontakt med deg!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her