Alminnelige betingelser

1. GENERELT

Med Leverandøren forstås Perpetuum AS og tilhørende datterselskaper eller samarbeidspartnere.

Med Kunden forstås alle som kjøper tjenester eller produkter utviklet eller levert av Leverandøren.

Med Avtalen forstås det som skriftlig og muntlig er avtalt mellom Kunden og Leverandøren, bestående av tilbud og/eller kontrakt med vedlegg, eventuelle andre skriftlige og muntlige enigheter, samt disse betingelser. Betingelser som er særskilt avtalt, går foran nærværende alminnelige betingelser.

Bindende avtale anses inngått når Kundens muntlige eller skriftlige aksept av Leverandørens tilbud er mottatt av Leverandøren. Bindende avtale anses også inngått ved Leverandørens aksept av Kundens bestilling, ved at Oppdraget påbegynnes, mv. Leverandøren kan avslå enhver bestilling.

2. LEVERANDØRENS PLIKTER

Leverandøren forplikter seg til å yte den leveranse som er avtalt (Oppdraget). Leverandøren skal påse at Oppdraget utføres av kvalifisert personell, og i samsvar med relevante lover og forskrifter.

Leverandøren skal innen rimelig tid varsle om forhold Leverandøren forstår eller bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

3. KUNDENS FORPLIKTELSER

Kunden forplikter seg til å forholde seg til partenes Avtale, og lojalt medvirke til Oppdragets gjennomføring, herunder ved å legge til rette for Leverandørens utførelse av Oppdraget. Kunden skal i den forbindelse benytte kvalifisert personell og opptre i samsvar med gjeldende regelverk, samt ha nødvendige tillatelser og forsikringer, og slik at Leverandørens Oppdrag ikke blir vanskeliggjort eller personell blir utsatt for unødig risiko.

Kunden skal besvare henvendelser fra Leverandøren uten ugrunnet opphold, og straks varsle om forhold Kunden forstår eller bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder forventede forsinkelser/hindringer, endring av kontaktperson mv.

Kunden plikter å vise alminnelig omsorg for Leverandørens utstyr som Kunden kommer i besittelse av, eller som midlertidig befinner seg hos eller oppbevares av Kunden. Kunden plikter å sørge for nødvendig vedlikehold og renhold slik at utstyret i avtaleperioden ikke tapes, skades eller forringes utover det som kan tilskrives normal slitasje i avtaleperioden. Kunden må ikke flytte på Leverandørens utstyr med mindre dette er avtalt. Ved skade eller andre forhold av betydning for utstyret skal Kunden straks varsle Leverandøren.

Kunden plikter å benytte Leverandørens tjenester, materiale, tekniske løsninger, systemer mv. utelukkende innenfor rammen av Avtalen. Leverandørens utstyr er merket og skal forbli Leverandørens eiendom. Kunden plikter å holde utstyret merket og adskilt fra Kundens eiendeler.

4. KRAV TIL LEVERANSEN. AVVIK.

Kunden plikter å sørge for og bekoste at alt avfall som leveres til Leverandøren skal oppfylle de kvalitetskrav og ha den dokumentasjon som følger av til enhver tid gjeldende regelverk, Avtalen med Leverandøren, faktaark gjort tilgjengelig på www.perpetuum.no, og krav til vedkommende avfallstype i form bl.a. av basiskarakterisering (m/skjema), sortering, emballering, deklarering (m/skjema), analyse/miljørapport mv.

Ved brudd på denne plikten foreligger Avvik, som gir Leverandøren rett til å avvise avfallet og besørge returnering til Kunden for Kundens kostnad. Leverandøren har rett til å foreta kontroll av avfallet fra og med levering, og ved mistanke om Avvik ta prøver/analyser av avfallet for Kundens kostnad.

Leverandøren kan velge å motta avfallet tross Avvik. Kunden plikter da å betale alle kostnader Leverandøren har knyttet til dette, herunder pris i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste dersom avfallet utgjør en annen avfallsfraksjon enn Avtalt og Leverandøren velger å deponere det på eget deponi, alle kostnader i tillegg til påslag knyttet til levering til et annet mottak for videre håndtering av avfallet dersom Leverandøren ikke har tillatelse til selv å sluttbehandle det eller av grunner velger ikke å sluttbehandle det selv, eventuelle gebyrer/kostnader som Leverandøren til enhver tid fastsetter knyttet til omklassifisering, sortering, emballering, deklarering, mv. ved avvik.

Kunden er etter regelverket ansvarlig for avfallet til sluttdisponering har funnet sted, men Leverandøren har disposisjonsrett til avfallet etter levering/avhenting, og bestemmer hvor det skal leveres, behandles og sluttdisponeres.

Ved Avvik, går eiendomsretten til avfallet ikke over til Leverandøren med mindre Leverandøren aksepterer mottak. Når eiendomsretten til avfallet ikke går over til Leverandøren, beholder Kunden alt ansvaret (herunder produsentansvaret) for at avfallet håndteres i henhold til gjeldende lover og regler. Bestemmelsene over gjelder uavhengig av hvem som har besittelsen over avfallet.

5. PRISER

Gjeldende priser fremgår av partenes Avtale eller Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste hvis pris ikke er uttrykkelig avtalt. Priser oppgis eksklusiv merverdiavgift og i NOK om ikke annet er avtalt. Dersom pris er oppgitt i annen valuta enn norske kroner, bærer Kunden valutarisikoen for enhver kurssvingning mellom den norske krone og den oppgitte valuta i tidsrommet mellom tilbudets utgivelse og betalingsdagen.

Ekstra kostnader som påløper under utførelse av Avtalen vil bli belastet Kunden. Dette kan f.eks. være ventetid, bomringavgift, fergekostnader, overtid, ekstra avfall, hjelpemann eller annet som ikke er særskilt benevnt i prisliste.

Leverandøren kan uten forhåndsvarsel, med bindende virkning for Kunden, regulere prisene halvårlig tilsvarende endringen i SSBs konsumprisindeks, med basis i indeksen for den måned Avtalen er inngått. Transportpriser reguleres etter SSBs indeks for transport.

Leverandøren har videre rett til å foreta endring av prisene umiddelbart, og uten forhåndsvarsel, dersom det skjer endring av offentlige gebyrer/avgifter, herunder deponiavgifter og destruksjonsavgifter, endringer i råvarepriser som Leverandøren ikke kan påvirke, samt priser til tredjemann for konjunkturavhengige avfallsfraksjoner som f.eks. metaller og returpapir.

6. BETALINGSBETINGELSER

Med mindre annet er avtalt skjer fakturering etterskuddsvis med forfall 15 dager fra tidspunkt for fakturautstedelse. Administrasjonsomkostninger på faktura tilkommer. Faktura sendes fortrinnsvis som elektronisk handelsformat (EHF), eller til Kundens registrerte adresse om ikke annet er oppgitt.

Leverandør forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk, og kreve forskuddsbetaling eller sikkerhetsstillelse. Ved forsinket betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter. Leverandøren forbeholder seg retten til å motregne overfor kunden.

7. AVBESTILLING

Ved løpende avtaler hvor Kunden foretar bestillinger/avrop, må avbestilling skje med senest 1 virkedags varsel. Ved avbestilling senere enn dette, herunder under påbegynt Oppdrag, må Kunden betale (1) det beløp Leverandøren har til gode for allerede utført arbeid, (2) Leverandørens dokumenterte merkostnader knyttet til omdisponering av personell, (3) andre direkte kostnader som Leverandøren påføres som følge av avbestillingen og (4) et gebyr på 7 prosent av avtalt eller påregnelig vederlag for det avbestilte Oppdrag.

8. ENDRINGER AV AVTALEN

Dersom forutsetningene under Avtalen endrer seg etter avtaleinngåelse med betydning for Leverandørens ytelse, kan Leverandøren kreve at Avtalen justeres og tilpasses de nye forutsetninger hva gjelder pris, utførelse, tidspunkter og andre nødvendige justeringer. Dette gjelder uavhengig av om de endrede forutsetninger skyldes Kundens manglende opplysninger overfor Leverandøren eller ikke. Leverandøren plikter innen rimelig tid å gi Kunden varsel om slike endringer.

9. VARIGHET, ENDRING OG OPPHØR

Avtaletiden løper fra og med den dato avtale anses inngått, jf. pkt. 1, og med den varighet som er Avtalt.

Dersom varighet ikke er avtalt, gjelder en avtaletid på 2 år. I avtaletiden er Avtalen bindende mellom Leverandøren og Kunden, og Kunden kan ikke benytte andre enn Leverandøren til å utføre den type tjenester som omfattes av Avtalen.

Kundens oppsigelse av Avtalen skal skje skriftlig og være Leverandøren i hende senest seks måneder før avtaleperioden løper ut.

Hvis ikke oppsigelse i samsvar med disse betingelser finner sted, forlenges Avtalen med en ny tilsvarende avtaleperiode som opprinnelig avtalt (normalt 2 år).

Oppsigelse fra Leverandøren sin side skal skje skriftlig, og være Kunden i hende senest én måned før avtaleperioden løper ut.

Ved Avtalens opphør, uavhengig av hvordan dette skjer, plikter Kunden å tilbakelevere alt utstyr som tilhører Leverandøren.

10. KUNDENS MISLIGHOLD OG ANSVAR

Leverandøren har rett til å kreve erstatning for ethvert direkte og indirekte tap Leverandøren måtte lide, og alle omkostninger som pådras i anledning Kundens mislighold.

Leverandøren har ved mislighold videre rett til å bringe Avtalen til opphør med umiddelbar virkning. Dette gjelder også hvis det hos Kunden åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller lignende. Slikt mislighold kan bl.a. bestå i feil, avvik, manglende varsling etter punkt 3, forsinkelser, manglende tilgjengelighet, service eller lignende.

Ved betalingsmislighold har Leverandør rett til å suspendere oppfyllelsen av sin del av Avtalen inntil Kunden har foretatt betaling med tillegg av eventuelle forsinkelsesrenter, omkostninger og tap. Kunden er ansvarlig for tap, skade, generell forringelse og manglende vedlikehold av Leverandørens utstyr som Kunden er i besittelse av. Dette gjelder uavhengig av hva som er årsaken til slik tap, skade eller forringelse, herunder om dette skyldes Kunden selv, dens arbeidstakere, leietakere eller tredjepersoner.

11. LEVERANDØRENS MISLIGHOLD

Dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan Kunden heve Avtalen. Kunden kan videre kreve erstatning for tap som følge av vesentlig forsinkelse eller vesentlig mangel.

Heving eller erstatning kan likevel først kreves 14 dager etter at skriftlig varsel om dette er mottatt, og det påpekte mislighold ikke er opphørt/rettet innen slik frist.

Eventuelle reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. Unnlates reklamasjon eller reklameres det for sent, mister Kunden adgangen til å gjøre misligholdet gjeldende.

Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Leverandøren har ikke ansvar for Kundens direkte eller indirekte tap som følge av bortfall eller redusert produksjon/omsetning, tredjepartstap, annet tap på grunn av feil, avvik, forsinkelser, manglende tilgjengelighet/service eller lignende. Dette gjelder for alle tjenester, produkter og materiell levert av Leverandør, herunder drift, tilpasninger, rådgivning.

Et eventuelt erstatningsansvar er under enhver omstendighet oppad begrenset til siste innbetalte vederlag fra Kunden. Kundens misligholdsanksjoner gjelder ikke så langt Leverandør godtgjør at misligholdet skyldes en hindring utenfor Leverandørs kontroll som Leverandør ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å ha unngått eller overvunnet følgene av. Bortfall eller endring av Leverandørens offentligrettslige tillatelser er å regne som en slik hindring. Ved force majeure suspenderes Leverandørens plikter, og Kunden kan da ikke fremme noen krav mot Leverandøren.

12. TAUSHETSPLIKT

Leverandør og Kunden har taushetsplikt om ethvert forhold av konfidensiell art, også etter avtaleperioden. Dette gjelder bl.a. opplysninger om tekniske forhold, rutiner og forhold knyttet til den annen parts drift, priser mv.

13. OVERDRAGELSE. UNDERLEVERANDØR.

Kunden kan ikke overføre Avtalen eller tjenester som springer ut av denne uten samtykke.

Leverandøren har rett til å overføre hele eller deler av Avtalen til selskaper tilknyttet Perpetuum, samarbeidspartnere eller underleverandører.

14. ENDRINGER I BETINGELSER

Disse alminnelige betingelser gjelder slik de til enhver tid er mellom Leverandøren og Kunden. Leverandøren har rett til å foreta endringer i betingelsene, og slike endringer trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på Leverandørens hjemmeside.

15. LOVVALG OG TVISTER

Tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke disse til en løsning skal tvisten løses etter norsk rett for de ordinære domstoler med Nord-Troms som verneting.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste surfeopplevelsen.  Les mer om hvordan vi behandler data her