Betingelser for farlig avfall og industritjenester

Generelt

Med Leverandøren forstås Perpetuum AS og tilhørende datterselskaper eller samarbeidspartnere. Med Kunden forstås alle fysiske så vel juridiske personer som kjøper tjenester eller produkter utviklet eller levert av Leverandøren. Med Avtalen forstås det som skriftlig og muntlig er avtalt mellom Kunden og Leverandøren, bestående av det aksepterte tilbud og/eller eventuell kontrakt med vedlegg, samt eventuelle andre skriftlige og muntlige enigheter, samt disse betingelser. Betingelser som er særskilt avtalt, går foran nærværende alminnelige betingelser.

Bindende avtale anses inngått når Kundens muntlige eller skriftlige aksept av Leverandørens tilbud er mottatt av Leverandøren. Bindende avtale anses også inngått ved Leverandørens aksept av Kundens bestilling. Leverandøren har rett til å avslå enhver bestilling uten nærmere begrunnelse.

Tjenester

Leverandøren påtar seg ansvaret for leveransen når det er mottatt og akseptert på en av Leverandørens lokasjoner. Dersom Kundens leveranse ikke er beskrevet riktig i bestilling forut for levering til Leverandøren, bærer kunden alt ansvar for leveransen inntil Leverandøren eksplisitt har påtatt seg ansvaret for leveransen slik den faktisk er. Leverandøren er ansvarlig for å følge offentlige regler og for å inneha konsesjon for sin drift.

Kunden er forpliktet til å oppfylle de bestemmelser som følger av sentralt regelverk og Leverandørens mottaksbetingelser når leveransen skal overleveres til Leverandøren. Det forutsettes videre at Kunden har oppbevart og transportert leveransen til Leverandøren på en måte som ikke er i strid med relevante regler gitt av offentlige myndigheter.

Mottak av leveransen

Leveransen skal på forhånd være avtalt med Leverandøren. Det må påregnes leveringstid fra forespørsel om levering. Kundens ønske om leveringssted vil imøtekommes så langt det er mulig, men Leverandøren forbeholder seg retten til å dirigere leveransen til et av Leverandørens andre anlegg ut i fra leveransens sammensetning og Leverandørens anleggs ledige kapasitet i leveringsøyeblikket. Eventuelle merkostnader dette måtte medføre skal dekkes av Kunden, men Leverandøren skal opplyse om dette i forkant av levering. Leveringssted skal ikke endres etter at avtale om levering er inngått, unntatt årsaker som defineres som Force Majeure.

Blanding av avfallsfraksjoner

Ulike avfallsfraksjoner/avfallstyper må ikke blandes. Fremmedlegemer som plast, papiravfall, trematerialer, stein, metaller o.l. må ikke blandes i leveransen. Ovennevnte vil bli sortert ut for Kundens regning. Ved leveranse med innhold av fremmedlegemer, som ikke er oppgitt på medfølgende deklarasjon, og som medfører skade på produksjonsutstyr eller stans i for- og sluttbehandlingsprosessen vil alle ekstrakostnader belastes Kunden.

Refusjonsberettiget spillolje

Refusjonsordningen gjelder for brukt eller kassert smøreolje og hydraulisk olje, herunder motor- og girsmøreolje, industriell smøreolje, transformator- og bryterolje og olje drenert fra oljefiltre. Ordningen gjelder også for refusjonsolje som er generert på skip, med unntak av refusjonsolje generert fra skip i internasjonal sjøfart/utenriksfart med totallengde over 250 fot. Ordningen gjelder ikke for brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje, uorganiske oljer og andre mineraloljer som ikke omfattes av dette kapittelet. Ordningen gjelder heller ikke for oljeemulsjoner, skjæroljer, slop og olje fra oljeutskillere eller for importert spillolje. Refusjonsolje skal ha et flammepunkt høyere enn 70°C, den skal inneholde mindre enn 500 mg/kg totalt organisk klor, samt skal inneholde mindre enn 0,6% totalt svovel.

Leverandøren mottar ikke

Leverandøren har ikke tillatelse til å motta avfall med eksplosive-, selvantennende-, eller radioaktive egenskaper. Alle kostnader og følgekostnader som følge av levering av avfall med ovennevnte egenskaper skal dekkes av Kunde.

Deklarering av avfall

Kunden skal sørge for at Leverandøren får tilstrekkelig informasjon om leveransens sammensetning til å kunne vurdere klassifisering og deklarering, behandlingsbehov og sluttbehandlingsmåte. Alt farlig avfall skal deklarert elektronisk før avfallet forlater kunden. Leverandøren kan kreve utfyllende informasjon om leveransens sammensetning, i form av HMS-datablad, forprøve eller analysebevis fra akkreditert laboratorium. Leverandøren forbeholder seg retten til å avvise leveransen dersom vi ikke mottar tilstrekkelig informasjon om avfallets sammensetning og egenskaper.

Emballasje

Alle leveranser skal emballeres og merkes i henhold til gjeldende regler i ADR og etter Leverandøren retningslinjer, slik at det ikke oppstår fare for lekkasje og spill. Containere skal være forsvarlig lastet, både med hensyn til avfallets beskaffenhet, fyllingsgrad, plassering i containeren og eventuelle samlastingsregler jfr. ADR. Alt farlig avfall skal dekkes til for å unngå lekkasje. Emballasje som er dårlig eller lekker, vil bli plassert i sikringsemballasje for Kundens regning. Omemballering vil bli belastet Kunden i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste. Det skal maksimalt plasseres 6 pallekarmer per pall, og fat med klemring skal låses med splint.

Lasting og lossing

Lasting og lossing skal skje uten spill. Er det fare for spill, skal nødvendige forholdsregler tas. Eventuelt oppryddingsarbeid, forbrukt materiell og generert avfall forårsaket av Kunden og/eller Kundens samarbeidspartnere, faktureres Kunden. Ved opphold på Leverandørens anlegg skal transportør som Kunden er ansvarlig for, rette seg etter de samme verneinstrukser som gjelder for Leverandørens egen virksomhet. I forbindelse med dette kan Leverandøren kreve at transportører skal gjennomfører internt sikkerhetskurs og opplæring i farlig avfall og/eller ADR.

Transport

Transport av leveransen skal skje etter gjeldende regler og forskrifter og samtlige transportører må kunne forevise kompetansebevis på transport av farlig avfall. Partene forplikter seg til å gjøre seg kjent med og følge ADR bestemmelsene når leveransen transporteres.

Overgang av risiko

Kunden har ansvaret for leveransen til den er levert til Leverandøren og godkjent av Leverandøren på en av Leverandørens lokasjoner. Dersom det er avtalt mellom partene at Leverandøren skal transportere leveransen frem til Leverandørens lokasjon, skal Leverandøren bære ansvaret for transporten som beskrevet i ADR-regelverket fra det tidspunkt transporten tar til fra Kundens lokasjon. Dersom det senere viser seg at leveransen ikke er korrekt deklarert av Kunden, eller at emballeringen er gjort av Kunden i strid med gjeldende regelverk, har Kunden alt ansvar for leveransen frem til den er levert, omemballert og godkjent av Leverandøren på Leverandørens lokasjon. Den som har ansvaret for leveransen hefter også økonomisk og rettslig for leveransen i forhold til den annen part, tredjepart og offentlige myndigheter.

Dokumentasjon

Kunden kan kreve dokumentasjon rundt egne leveranser. Dokumentasjonen er begrenset til statistikk for levert mengde, betalt beløp og bekreftelse på sluttbehandling av farlig avfall fra egen bedrift.

Tilleggsfakturering

Dersom det etter mottak viser seg at leveransen ikke har det innhold eller volum som er oppgitt i deklarasjonen fra Kunden, må Perpetuum gjøre ekstra undersøkelser og analyser for å bringe på det rene hva som er levert. Dette ekstraarbeidet vil bli fakturert Kunden etter Leverandøren til enhver tid gjeldende prisliste.